Eindejaarstips 2015

Aanpassing verrekeningspercentage bijzonder tarief 2015

Door een fout in de berekeningswijze van de Belastingdienst dreigen in het jaar 2016 opnieuw miljoenen mensen een naheffingsaanslag inkomstenbelasting te ontvangen over het jaar 2015. Om naheffing te voorkomen verhogen wij het percentage bijzonder tarief met de voorgeschreven verrekeningspercentages....

Hoge sectorpremie bij kort en lage sectorpremie bij lang dienstverband

Zoals u wellicht weet kent de schilders-, bouw-, agrarische-, grafische en horecasector een tweetal ‘Sectorpremies’.  Hoog als het gaat om een tijdelijk dienstverband korter dan een jaar en LAAG als het gaat om een dienstverband van een jaar of voor onbepaalde tijd. Sommige contracten worden afgesloten...

Nieuwe aanzegplicht

Per 1 januari 2015 gaat de aanzegplicht gelden voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer. Dit betekent dat de werkgever verplicht wordt een werknemer minimaal één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja...

Proeftijd in tijdelijke contracten

Vanaf 1 januari 2015 rust er een verbod op het opnemen van een proeftijd in tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of minder. Dat geldt ook voor een aansluitend contract. Als in een bestaande cao nog een proeftijd wordt bedongen, gelden de nieuwe regels uiterlijk over...

Neem levenslooptegoed voordelig op in 2015

De deelnemers aan een levensloopregeling die onder het overgangsrecht vallen en in 2013 geen gebruik hebben gemaakt van de in dat jaar geldende regeling dat bij volledige opname van het levenslooptegoed slechts 80% werd belast, krijgen in 2015 opnieuw de gelegenheid om gebruik te maken...

Regelingen om de bijtelling voor een bestelauto te voorkomen

Voor bestelauto's bestaan diverse regelingen die ervoor zorgen dat geen bijtelling in aanmerking hoeft te worden genomen. Zowel de werkgever als de werknemer moet hierbij verschillende voorwaarden in acht nemen. Maximaal 500 km privé rijden: vereenvoudigde rittenadministratie. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik: geen privékilometers rijden, zodat een rittenregistratie...

Werkbonus in 2015 pas vanaf 61 jaar

Vanaf 2015 mogen werkgevers de werkbonus pas toepassen als de werknemer op 31 december 2014 61 jaar of ouder was. De voorgaande jaren was dat vanaf 60 jaar. Sinds 2014 verloopt de werkbonus via de inhouding van loonheffing bij de werkgever. Hiervoor is gekozen omdat...

Nieuwjaarstips werkkostenregeling 2015

Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 is de WKR verplicht geworden en is er dus een einde gekomen aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever. Binnen de WKR is alles wat wordt...