Eindejaarstips 2016

Aanpassing verrekeningspercentage bijzonder tarief 2016

In het jaar 2015 is voor het eerst een verrekeningspercentage loonheffingskorting geïntroduceerd. Dit percentage wordt als een opslag opgeteld op de reguliere bijzonder tarief percentages om te voorkomen dat er te weinig loonheffing afgedragen wordt bij de berekening van bijzondere beloningen zoals vakantiegeld of eenmalige...

Verhoging leeftijdsgrens werkbonus

De werkbonus (= korting op af te dragen loonheffing voor oudere werknemers) wordt weer één jaar opgeschoven. Dit betekent dat vanaf 2016 alleen werknemers die op 31 december 2015 62 jaar of ouder zijn hiervoor in aanmerking komen. De korting wordt automatisch verrekend via de...

Nieuwe percentages bijtelling auto van de zaak

Ter vereenvoudiging van het bijtellingsstelsel heeft de Belastingdienst twee nieuwe bijtellingspercentages geïntroduceerd. Het percentage 15% gaat gelden voor auto’s in de categorie 1 t/m 50 gr/km CO2 uitstoot Het percentage 21% gaat gelden voor auto’s in de categorie 51 t/m 106 gr/km CO2 uitstoot. Dit betekent...

Verlaging premiekortingen Wajong 2016

In 2016 blijft het huidige premiekortingsstelsel nog in tact maar voor werknemers met een Wajong uitkering wordt de premiekorting drastisch verlaagd van € 7000 naar € 2000 per jaar. Voor werknemers die uit een WIA situatie kwamen ten tijde van indiensttreding blijft de premiekorting wel...

Risico inventarisatie WWZ (Wet Werk en Zekerheid)

In onze presentaties van afgelopen jaar hebben we uitgebreid stilgestaan bij de veranderingen in het kader van de WWZ. We hebben toen geadviseerd om een risico inventarisatie te doen van alle contracten, zodat u weet waar uw risico’s en mogelijke verplichtingen in de nabije toekomst...

Einde van de VAR in zicht?

Naar verwachting wordt op 1 april 2016 de VAR vervangen door een nieuwe wet: deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De DBA wordt een systeem met modelovereenkomsten waaraan de arbeidsverhouding getoetst moet worden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de DBA blijft de VAR nog steeds geldig, maar...

Transitievergoeding uitstellen of juist niet?

Als u een werknemer die uit dienst gaat en recht heeft op een transitievergoeding de garantie geeft dat hij/zij binnen 6 maanden terug mag komen, dan heeft u de mogelijkheid om de uitbetaling van de transitievergoeding uit te stellen tot het einde van het volgende...

Geniet van de vrije ruimte in de WKR

Veel bedrijven doen nog weinig tot niets met de vrije ruimte die hen wordt aangeboden door de Belastingdienst. Dat is jammer, want per jaar mag er zonder restricties tot € 2400 per persoon uitgedeeld worden aan een werknemer (en/of de dga). Uiteraard is dit geen...

Gebruikelijk loon ongewijzigd in 2016

In 2016 blijft het gebruikelijk loon dat een dga minimaal hoort te verdienen ongewijzigd, namelijk € 44.000 per jaar. Dit is niet altijd het minimum dga loon, want de wet stelt dat een dga minimaal 75% van het gebruikelijk loon hoort te verdienen. Dit is...