Menig werkgever geeft zijn werknemers en relaties een kerstpakket. Hij moet daarbij wel goed opletten of hij over die gulle gaven geen loonheffing moet afdragen, en of de kosten voor hem wel aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en btw.

Loon

Loon is, kort gezegd, alles wat een werknemer ontvangt op grond van zijn dienstbetrekking. Het is daarbij niet van belang of de werknemer recht heeft op loon. Het is ook niet van belang of de werknemer het loon in geld of in een andere vorm ontvangt; beloningen in natura en aanspraken kunnen ook loon zijn.

Loon in natura, ook verstrekkingen genoemd, is belast voor de loonheffingen, ook al betaalt de werkgever het niet in geld uit. Het is toch een voordeel uit dienstbetrekking.
Verstrekkingen

Sommige verstrekkingen zijn (gedeeltelijk) onbelast. Tot de vrije verstrekkingen behoren bijvoorbeeld verstrekkingen betreffende algemeen erkende feestdagen en Sinterklaas. Zo kan de werkgever een chocoladeletter met Sinterklaas of een banketstaaf met Kerst onbelast verstrekken.

Geschenken

Maar een kerstpakket of een cadeaubon voor het personeel wordt gezien als een geschenk in natura:
Voor zover de waarde in het economische verkeer van geschenken in totaal per kalenderjaar niet meer is dan € 70, mogen de werkgevers daarover 20% eindheffing toepassen;
Voor zover de waarde meer is dan € 70 kan de werkgever, net als voor andere verstrekkingen, gebruik maken van de zogenoemde regeling voor kleine verstrekkingen: als de waarde in het economische verkeer niet meer is dan € 136 per verstrekking en in totaal maximaal € 272 per jaar bedraagt, kan de werkgever tegen het gebruteerde tabeltarief eindheffing toepassen.

Gebruteerd tabeltarief

Het gebruteerde tabeltarief is een percentage dat wordt toegepast op het eindheffingsloon. De hoogte van het percentage is afhankelijk van:
het jaarloon van de werkgever voor toepassing van de tabel voor bijzondere beloningen;
de leeftijd van de werknemer (jonger dan 65 jaar of 65 jaar en ouder);
het bedrag van de loonheffingskorting.

Geschenken aan zakelijke relaties

Voor geschenken aan zakelijke relaties geldt een eindheffingstarief van 45% als de waarde van het geschenk of de verstrekking niet meer is dan € 136 en 75% als de waarde meer is dan € 136.

Aftrekbaarheid van de kosten

In de inkomstenbelasting zijn de kosten volledig aftrekbaar voor zover het om een kerstpakket gaat dat de werkgever aan zijn personeel schenkt. Een kerstpakket aan een zakelijke relatie wordt gezien als een relatiegeschenk. Daarvoor geldt een aftrekbeperking: de kosten en lasten die verband houden met deze relatiegeschenken of met representatie komen voor slechts 73,5% in aftrek.

Deze beperking tot 73,5% (in de jaren 2003-2006 was dit 75%) geldt alleen wanneer de ondernemer daarvoor kiest. Wanneer hij daar niet voor kiest, staat de fiscus een bedrag van €4200 (bedrag 2008) niet in aftrek toe.

Omzetbelasting

De omzetbelasting blijft volledig aftrekbaar als de aanschaffingskosten (of de voortbrengingskosten of de kostprijs) van de relatiegeschenken, giften of personeelsvoorzieningen niet meer bedragen dan € 227 (exclusief btw) per werknemer of relatie per boekjaar.

Als de ondernemer gedurende het jaar meerdere geschenken aan dezelfde werknemer of relatie geeft, dan moet hij deze voor de grens van € 227 bij elkaar tellen. Bij overschrijding is de in rekening gebrachte btw in het geheel niet aftrekbaar

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief