Een van de onderdelen van het Belastingplan voor 2010 – dat overigens nog door het parlement moet worden goedgekeurd – betreft het afschaffen van de inhouding van de premies werknemersverzekeringen, zorgverzekering (vanaf 2010) en inhouding loonheffingen (vanaf 2011) voor werknemers tot 23 jaar die niet meer verdienen dan ongeveer 50 procent van het voor hen geldende minimumloon. De zogenaamde ‘Kleine Baantjes Regeling’.
Dit betekent een verlaging van de loonkosten van deze jongeren van zo’n 15 procent. Deze regeling geldt niet alleen voor scholieren en studenten, maar voor alle jongeren, dus ook voor jongeren die al werkzaam zijn.
Hoewel het betreffende wetsvoorstel nog ontbreekt, mag worden aangenomen dat het recht op loondoorbetaling bij ziekte in stand zal worden gehouden.

Wanneer deze regeling wordt doorgevoerd betekent dit voor de werknemer dat het brutoloon in de meeste gevallen gelijk zal zijn aan het nettoloon. Tevens is het niet meer nodig om belasting terug te vragen via T-biljetten. Wel dienen jonge werknemers er rekening mee te houden dat wanneer ze boven de gestelde grens gaan verdienen, ze over het bovenmatige deel wel loonheffing verschuldigd zijn. Meerdere kleine baantjes tegelijk kan dus tot naheffingen van de Belastingdienst leiden. Verder is het goed te onthouden dat met het wegvallen van de premieheffing ook het recht op uitkeringen voor de Ziektewet, WIA en WW vervalt. Voor de Ziektewet en WIA is het in dit geval mogelijk zich vrijwillig te verzekeren, voor de WW bestaat deze mogelijkheid niet.

Hierna treft u een tabel aan met daarin het maandbedrag per leeftijd waarover vanaf 1 januari 2010 – mits het wetsvoorstel wordt goedgekeurd – geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering.

Leeftijd Maandloon
22 jaar EUR 600
21 jaar EUR 500
20 jaar EUR 425
19 jaar EUR 375
18 jaar EUR 325
tot 18 jaar EUR 275

Toelichting: bij de bepaling van het grensbedrag mogen eenmalige beloningen, zoals vakantiegeld, gratificaties, bonussen en tantiemes buiten beschouwing worden gelaten. Het gaat dus om het vaste bruto maandloon. De bedragen zullen jaarlijks worden aangepast aan de loonontwikkeling. Bij herleiding van deze bedragen naar jaarloon of weekloon wordt het jaar gesteld op 260 dagen, een maand op 65/3 dag, en een week op 5 dagen.

 Terug naar overzicht

Section titel

Section content

Wij staan voor u klaar

Stuur een mail

Onze klantenservice zit voor u klaar (binnen 1 werkdag een reactie)

Bel 070 335 30 00

Op werkdagen van 08:30 tot 17:00 of laat u terugbellen

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief