Op deze actuele pagina vindt u de laatste informatie met betrekking tot de tijdelijke NOW-regeling.

Voorwaarden

 • Minimaal 20% omzetderving, gemeten over een samengetelde periode van 3 maanden afgezet tegenover de te berekenen referteperiode.
 • Voor het berekenen van de omzetderving kunt u kiezen uit de volgende samengestelde periodes: maart, april, mei / april, mei, juni / mei, juni, juli.
 • De referteperiode berekent u door uw omzet van het jaar 2019 te delen door 4.
 • De berekening van minimaal 20% omzetderving moet op concernniveau berekend worden. Indien een concern minder dan 20 procent omzetverlies leidt, maar een individuele dochteronderneming méér dan 20 procent, dan kan die werkmaatschappij toch een beroep doen op de NOW-regeling.
 • De compensatie bedraagt maximaal 90% van de totale loonsom naar rato van het omzetverlies (100% omzetverlies geeft 90% compensatie, 50% omzetverlies geeft 45% compensatie, etcetera)
 • De compensatie wordt berekend over een maximale loonsom van €9.538,- per maand per werknemer.
 • De compensatie wordt verhoogd met een opslag van 30% ter compensatie van pensioenbijdragen (werkgever), sociale lasten en vakantiegeld.
 • Voor het invullen van de NOW-aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:
  • Omzet 2019
  • Aantal werknemers in dienst op 1 januari 2020.
  • Loonsommen over 2020 (voor zover bekend)
  • Omzetcijfers per maand voor de gekozen periode.
  • Verzamelloonstaten 2020 per maand (of periode).
 • UWV beoordeelt de aanvraag binnen 2 tot 4 weken na het indienen. Bij een positieve beoordeling ontvangt u in 3 termijnen een voorschot van 80% van de toekenning.
 • Binnen 24 weken na afloop van de NOW-periode (de referteperiode van de omzet in 2020) , vraagt u vaststelling van de subsidie aan. In beginsel is hier een accountantsverklaring voor nodig (er wordt nog een nadere uitwerking gemaakt voor situaties waarin dit niet nodig is). UWV stelt binnen 22 weken een eindafrekening op waarna een nabetaling of terugvordering plaatsvindt.
  • Referteperiode maart, april, mei: deadline is week 46 – 2020 (13 november 2020)
  • Referteperiode april, mei, juni: deadline is week 51 – 2020 (18 december 2020)
  • Referteperiode mei, juni, juli: deadline is week 2 – 2021 (15 januari 2021)
 • Indien u toch werknemers ontslagen heeft wegens bedrijfseconomische redenen, vindt er een correctie plaats van 150% van de loonsom van de ontslagen werknemers. Dit wordt in mindering gebracht op de totale loonsom die als grondslag gebruikt wordt voor de berekening van de compensatie.
 • Een loonsom stijging levert geen extra compensatie op. Als u in (bijvoorbeeld) februari een nieuwe medewerker heeft aangenomen, dan valt die persoon buiten de compensatie. Andersom geldt echter als u in januari veel werknemers aan het werk had, maar die zijn in februari allemaal uitdienst gegaan, dan wordt uw compensatie wel verminderd.

Deze pagina wordt actief bijgehouden met de laatste ontwikkelingen die voor u als ondernemer nuttig zijn ten gevolge van het Coronavirus, en is voor het laatst geüpdatet op: 07-05-2020 om 02:00.

Rekentool

Omzet 2019

Omzet maart

Omzet april

Omzet mei

Loonsom januari 2020

Bereken

Resultaat

Vul in het linkerveld de benodigde gegevens in om de hoogte van uw compensatie en voorschot te bepalen.

Let op: in deze berekening is geen rekening gehouden met de maximale loonsom van €9.538,- per maand per werknemer. Echter valt ruim 98,5% van de werkenden onder dit maximum. Deze tool dient slechts als hulpmiddel en aan deze tool kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie over de maatregelen omtrent het coronavirus kunt u hier terecht.

Veelgestelde Vragen

In principe worden er op dit moment geen afspraken binnen of buiten de deur gemaakt door/met werknemers van het CBBS.

Ja, consultancy zal echter zoveel mogelijk op afstand uitgevoerd worden door middel van teamviewer of via de beheers mogelijkheden die CBBS tot haar beschikking heeft.

Jazeker. Op dit moment wel, maar mogelijk werkt uw contactpersoon thuis. Hij/zij kan uw mailtjes wel (op afstand) ontvangen, u kunt via de mail eventueel een terugbelverzoek aanvragen.

Wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen voor u. Indien u met spoed iets nodig heeft, stuur dan een e-mail naar het bij u bekende e-mailadres.

De oude regeling is stopgezet en er is op dit moment een nieuwe regeling in de maak. Meer informatie is hier te lezen.

De NOW is ook van toepassing op oproepkrachten en flexwerkers, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

De NOW is alleen van toepassing op DGA’s indien zij over dat loon premies afdragen voor de werknemersverzekeringen. De meeste DGA’s zijn niet verplicht verzekerd, hebben daarom geen SV-loon en komen dus niet in aanmerking voor de NOW.

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten van uitzendkrachten, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode.

Wij hebben een berekeningstool geplaatst waarmee u een indicatie kunt berekenen van de compensatie als u op 4 wekenbasis de salarissen uitbetaalt.

Er is een speciale verruiming mogelijkheid voor de Borgstelling MKB kredieten waar u mogelijk een beroep op kunt doen. Kijk op de website van het RVO voor meer informatie hierover.

U kunt een verzoek sturen naar de Belastingdienst waarin u aangeeft dat u betalingsproblemen heeft. De Belastingdienst zal u dan geen boetes en naheffingsaanslagen opleggen. Klik op deze link om naar de website van de Belastingdienst te gaan voor meer informatie

Declaratie

U hoeft achteraf geen reiskosten te vergoeden als de werknemer niet gereisd heeft.

Vaste vergoeding

U mag de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken waarin uw werknemer afwezig is. Als u langdurige afwezigheid van uw werknemer verwacht, mag u de vaste onbelaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand. U mag de reiskostenvergoeding daarna pas weer betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer gaat werken. U mag de vaste reiskostenvergoeding ook voorlopig stopzetten.

Een werknemer heeft het recht op verzoek bij de werkgever, maar de werkgever is niet verplicht aan dit verzoek te voldoen. Echter spoort de overheid nu expliciet aan om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken.

Uw oproepkrachten hebben recht op loondoorbetaling als u tijdelijk geen werk heeft. Hoeveel loon en hoe lang u moet doorbetalen, hangt af van het oproepcontract. U kunt loondoorbetaling bij geen werk tijdelijk uitsluiten. Dit kan maximaal 6 maanden (in uw cao kan een langere uitsluitingsperiode staan). Als een oproepkracht langer dan 6 maanden werkzaam is geweest, kan deze werknemer loon claimen op basis van de gemiddelde uren in de afgelopen 3 maanden.

Een werkgever mag de werknemer ‘binnen redelijke grenzen’ vragen om andere werkzaamheden te verrichten. Zo kan bijvoorbeeld een loonspecialist gevraagd worden om de telefoon op te nemen achter de balie.